1,053 views 1,160 views 1,312 views 1,118 views 954 views 1,180 views 1,297 views 1,052 views 984 views 1,023 views 1,421 views 2,361 views 1,413 views 1,427 views 1,252 views 1,217 views 1,373 views 1,639 views 1,287 views 1,172 views 1,367 views 1,150 views 1,116 views 1,171 views 1,101 views 1,268 views 1,523 views 1,730 views 1,915 views 2,194 views 2,133 views 2,975 views 1,990 views 2,701 views 3,022 views 3,129 views 3,526 views 2,757 views 3,164 views 4,333 views 4,847 views 3,430 views 3,365 views 3,529 views 3,036 views 3,206 views 3,074 views 3,127 views 3,215 views 3,645 views 3,164 views 3,218 views 3,171 views 2,691 views 2,493 views 2,365 views 6,655 views 2,270 views 2,592 views 3,512 views 3,066 views 5,112 views 2,581 views 3,169 views 2,919 views 3,365 views

Lời Chứng: Trong Tình Yêu của Chúa – Grace Nguyễn

Grace Nguyễn Australia Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 lời chứng này https://www.opendrive.com/folders?MV85MDkxMDAyXzc5dTdx Phần âm thanh của lời chứng này được xếp trong CD_Lời Chứng  https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/120_loichung Bấm vào Đọc Tiếp →

3,221 views 3,043 views 3,004 views 3,729 views

Lời Chứng: Ra Khỏi Giáo Hội Công Giáo – Nguyễn Ngọc Thanh

Nguyễn Ngọc Thanh Hoa Kỳ Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 lời chứng này https://www.opendrive.com/folders?MV85MDkxMDAyXzc5dTdx Phần âm thanh của lời chứng này được xếp trong CD_Lời Chứng  https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/120_loichung Đọc Tiếp →

4,917 views 3,643 views 3,669 views 3,309 views 3,969 views 4,240 views 6,707 views 3,686 views 3,424 views 3,734 views 3,242 views 4,224 views 3,481 views 3,902 views 3,732 views 3,630 views 3,522 views 4,314 views 3,660 views 3,346 views 4,382 views 10,096 views 3,488 views 4,073 views 3,435 views 3,694 views 4,334 views 3,710 views 3,941 views 3,594 views