4,637 views

Hỏi & Đáp: Sự Dứt Thông Công

Huỳnh Christian Timothy

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDk0MzY5X3FhM2Va
hoặc:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/111_hoivadap

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDgyNjY5X29rUkp1

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 

Hỏi:

Tôi phải cư xử thế nào với người nhà của mình đã bị Hội Thánh dứt thông công?

Tôi phải cư xử thế nào với người nhà của mình là người tin Chúa nhưng học theo giáo hội, không vâng giữ điều răn thứ tư?

Người đã bị dứt thông công có còn được Đức Thánh Linh ngự trong thân thể người ấy hay không?

Người đã bị dứt thông công có thể ăn năn và được phục hồi hay không?

Đáp:

Trước khi trả lời các câu hỏi trên, tôi xin ghi lại những lời Chúa dạy dưới đây:

Ma-thi-ơ 10:34-39

34 Chớ tưởng rằng Ta đến để đem sự bình an cho thế gian; Ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm giáo.

35 Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với mẹ chồng;

36 và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình.

37 Ai yêu cha mẹ hơn Ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn Ta thì cũng không đáng cho Ta;

38 ai không vác thập tự mình mà theo Ta, thì cũng chẳng đáng cho Ta.

39 Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ Ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.

Ma-thi-ơ 18:15-18

15 Nếu anh em ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại.

16 Nếu như không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, để cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn.

17 Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng Hội Thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội Thánh, thì hãy xem người như kẻ ngoại và kẻ thu thuế vậy.

18 Quả thật, Ta nói với các ngươi, bất cứ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời.

I Cô-rinh-tô 5:9-13

9 Trong thư tôi viết cho các anh em, có dặn đừng làm bạn với những đĩ đực,

10 đó tôi chẳng có ý nói chung về những đĩ đực đời này, hay là những kẻ tham lam, những kẻ tống tiền,những kẻ thờ thần tượng, vì nếu vậy thì các anh em phải lìa khỏi thế gian.

11 Nhưng tôi viết khuyên các anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà làm đĩ đực, hoặc tham lam, hoặc thờ thần tượng, hoặc hung bạo, hoặc say sưa, hoặc tống tiền, cũng không nên ăn chung với người thể ấy.

12 Bởi vì có phải tôi nên phán xét kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh em nên phán xét những người ở trong sao?

13 Còn như những kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ phán xét họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em.

II Cô-rinh-tô 6:14-18

14 Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông cùng nhau được chăng?

15 Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin?

16 Có thế nào hiệp đền thờ của Thiên Chúa lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ, và họ làm dân Ta.

17 Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi:

18 Ta sẽ làm Chúa các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái Ta, Chúa Toàn Năng phán như vậy.

Tít 3:10-11

10 Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì hãy tránh khỏi;

11 vì biết rằng người như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội, thì tự đoán phạt lấy mình.

II Giăng 9-11

9 Bất cứ ai nghịch lại, chẳng ở trong giáo lý của Đấng Christ, thì kẻ ấy không có Thiên Chúa. Còn ai ở trong giáo lý của Đấng Christ, thì người đó có cả Đức Cha lẫn Đức Con.

10 Nếu ai đến với các anh chị em mà không đem giáo lý ấy theo, thì chớ đón kẻ ấy vào nhà, và cũng đừng chào hỏi kẻ ấy.

11 Vì người nào chào hỏi kẻ ấy, tức là dự vào những việc ác của kẻ ấy.

Trước hết, chúng ta thấy, chính Đức Chúa Jesus Christ đã báo trước rằng, con dân Chúa sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Xưa nay, trong lịch sử nhân loại, không có sự bất đồng nào lớn và rất khó hòa giải cho bằng sự bất đồng về tín ngưỡng, tức là sự bất đồng về niềm tin hoặc đức tin, bao gồm các lãnh vực: triết học, khoa học, chính trị, xã hội, hoặc tôn giáo. Đức tin của chúng ta vào Thánh Kinh và Thiên Chúa của Thánh Kinh hoàn toàn nghịch lại với thế gian trong mọi lãnh vực. Vì thế, không lạ gì khi chúng ta theo Chúa thì sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà của mình, nếu người nhà của mình không cùng đức tin với chúng ta. Có một điều lạ là nhiều khi người nhà của chúng ta tự nhận là người tin Chúa, tự nhận là con dân Chúa, nhưng nếp sống của họ hoàn toàn nghịch lại Lời Chúa, vì họ tin và làm theo những điều do các giáo hội dạy; và họ bắt bớ chúng ta vì chúng ta tin đúng và sống đúng theo Lời Chúa. Về phương diện đức tin, chúng ta không thể khoan nhượng, không thể thỏa hiệp với bất cứ ai hay bất cứ sự gì nghịch lại Thánh Kinh; và chúng ta phải luôn luôn đặt Chúa là chủ trên hết trong mọi sự, đặt Lời Chúa là thẩm quyền và mệnh lệnh tối cao trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta luôn ghi nhớ rằng: Chính Chúa đã làm cho Lời Chúa được tôn cao hơn cả danh Chúa:

Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa! Cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa; Vì Chúa đã làm cho Lời Chúa được tôn cao hơn cả danh của Chúa.” (Thi Thiên 138:2).

Người Không Tin Chúa

Đối với người không tin Chúa, chúng ta vẫn có thể kết bạn với họ, để rao giảng Tin Lành cho họ (II Cô-rinh-tô 5:9-10). Chính Chúa đã từng ăn uống chung với những tội nhân trong tận cùng các giai cấp của xã hội, “những kẻ thu thuế và những kẻ tội lỗi” (Ma-thi-ơ 11:19). Cũng chính Chúa phán rằng, những kẻ thu thuế và đĩ điếm lại được vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời trước những người tự xưng là biết Chúa và thờ phượng Chúa (Ma-thi-ơ 21:31). Tuy nhiên, nếu những người ấy vẫn không tin nhận Tin Lành sau khi được nghe chúng ta rao giảng, hoặc đến một lúc nào đó, Đức Thánh Linh phán dạy chúng ta nên ngưng kết bạn với những người đã nghe chúng ta giảng Tin Lành mà vẫn không tin nhận, thì chúng ta nên ngưng làm bạn với họ. Chúng ta cần dành thời gian, công sức, tài lực cho bao nhiêu người khác.

Đối với chồng hay vợ không tin Chúa chúng ta có thể ly dị theo tinh thần II Cô-rinh-tô 6:14-18. Nhưng chúng ta cũng có thể chọn tiếp tục sống chung nếu họ bằng lòng sống với chúng ta, không bắt bớ đức tin của chúng ta, không ép chúng ta phải thờ thần tượng như họ hay tham dự các phong tục nghịch lại Lời Chúa, không ngoại tình, không phạm luật pháp của thế gian. Đây là điều Chúa cho phép chúng ta làm, vì lòng thương xót lớn của Chúa, qua lời khuyên của Sứ Đồ Phao-lô. Đây không phải là mệnh lệnh của Chúa, mà là, chúng ta có thể làm hoặc không làm, đều được cả:

I Cô-rinh-tô 7:12-16

12 Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, nhưng là chính tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên từ bỏ nàng.

13 Lại nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa chồng.

14 Bởi vì, chồng không tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh; nếu không, con cái anh em nên chẳng sạch, nhưng nay đều là thánh.

15 Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ: trong sự đó, người anh em hay là người chị em chẳng bị sự ràng buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an.

16 Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình? Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình?

Nếu chúng ta chọn tiếp tục sống chung với người chồng hay người vợ không tin Chúa thì chúng ta cũng nên biết rằng, chúng ta sẽ phải chịu thêm nhiều gánh nặng, và chúng ta phải cầu xin Chúa ban ơn, thêm sức cho mình. Điều tốt nhất là chúng ta nên cầu nguyện tìm cầu ý Chúa, xem trong hoàn cảnh của mình có nên tiếp tục sống chung với người chồng hay người vợ không tin Chúa, hay không. Bởi vì, chắc chắc có những trường hợp có thể sống chung và có những trường hợp không thể sống chung.

Người chồng hay người vợ không tin Chúa bao gồm cả những người miệng xưng là con dân Chúa nhưng đời sống không vâng giữ các điều răn của Chúa. Vì thế, ngay cả một người xưng mình là con dân Chúa mà không vâng giữ ngày Sa-bát sau khi đã được giảng giải lẽ thật, thì ấy cũng là một người không tin Chúa. Nói cách khác, con dân Chúa có thể ly dị người chồng hay người vợ mang danh là tín đồ mà không vâng giữ ngày Sa-bát. Nhưng con dân Chúa cũng có thể chọn tiếp tục sống chung với người ấy, như sống chung với một người không tin Chúa.

Có một câu hỏi quan trọng được đặt ra ở đây, đó là: Nói như vậy, có phải tất cả những ai tin nhận Chúa mà không giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy đúng theo Thánh Kinh thì không được cứu, không thuộc về Hội Thánh của Chúa?

Câu trả lời là:

Không vâng giữ Mười Điều Răn của Chúa là phạm tội. Đối với những người không chịu dành thời gian suy ngẫm Lời Chúa, không biết rằng, không giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy là phạm tội, thì họ phạm tội mà không biết. Tất cả những tội phạm mà không biết của con dân Chúa đều được Chúa tha (Thi Thiên 19:12). Nhưng một người khi đã được Đức Thánh Linh ban cho cơ hội đọc hoặc nghe giảng dạy về sự giữ ngày Sa-bát, mà vì bất cứ lý do gì vẫn không giữ ngày Sa-bát, thì người ấy cố ý phạm tội. Cố ý phạm tội mà không ăn năn thì sẽ bị hư mất.

Người Bị Hội Thánh Dứt Thông Công

Người bị Hội Thánh dứt thông công là người có tội, tức là người công khai chống nghịch Lời Chúa, vi phạm điều răn của Chúa mà không chịu ăn năn. Người có tội mà không ăn năn tức là người không tin vào Lời Chúa.

Người bị Hội Thánh dứt thông công là người không còn thuộc về Chúa. Hội Thánh không được kết bạn với người ấy, tức là không giao tiếp, không ăn uống chung, không cùng nhau thờ phượng Chúa hay cùng nhau làm bất cứ việc gì khác, kể cả việc kết bạn trên facebook hay các phương tiện truyền thông xã hội khác.

Nhưng nếu người bị dứt thông công là một thành viên trong gia đình của chúng ta, như: ông bà, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, cô dì chú thím bác cậu, và con cháu thì chúng ta sẽ cư xử với họ như thế nào?

Trước hết, chúng ta đối xử với họ như đối xử với một người không tin Chúa (kẻ ngoại) và là một người không tin Chúa vô cùng xấu xa (kẻ thu thuế). Nghĩa là tránh được đến đâu thì tránh. Tuyệt đối không cùng họ làm chung một việc gì (mang ách chung), nhất là, không nhóm hiệp thờ phượng Chúa với họ, không cùng họ làm các mục vụ.

Kế đến, nếu có thể phân rẽ khỏi họ thì chúng ta phân rẽ theo tinh thần II Cô-rinh-tô 6:14-18; nhưng nếu họ vẫn muốn ở chung với chúng ta và tôn trọng đức tin của chúng ta, thì chúng ta vẫn có thể ở chung với họ và làm tròn bổn phận của chúng ta trong mối quan hệ gia đình. Nhất là, chúng ta không thể phủi bỏ bổn phận và trách nhiệm làm con, làm cháu đối với ông bà, cha mẹ; hoặc bổn phận và trách nhiệm làm cha, làm mẹ đối với con cái, nếu họ phải sống nhờ vào chúng ta. Đức Chúa Trời vẫn ban ơn cho người công bình lẫn người gian ác; còn chúng ta vẫn phải yêu kẻ thù nghịch chúng ta, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ chúng ta, và khi cần thì cho kẻ thù ăn và uống, tức là cứu giúp họ trong nghịch cảnh (Ma-thi-ơ 5:45; Rô-ma 12:20).

Kẻ Theo Tà Giáo

Kẻ theo tà giáo là kẻ tin theo những sự giảng dạy trong danh Chúa nhưng những sự giảng dạy ấy không đúng với lẽ thật của Thánh Kinh. Điển hình các tà giáo phổ biến hiện nay là:

  • Tà giáo nói tiếng lạ và đặt tay té ngã [1].

  • Tà giáo dạy rằng: “Được cứu một lần là được cứu vĩnh viễn. Người đã được cứu thì không bao giờ bị hư mất trở lại, cho dù người ấy có tiếp tục sống trong tội. Tín đồ sống trong tội chỉ bị mất phần thưởng chứ không bị mất sự cứu rỗi” [2].

  • Tà giáo dạy rằng con dân Chúa không cần giữ Mười Điều Răn hoặc không cần giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy [3].

  • Tà giáo phủ nhận thần tính của Đức Chúa Jesus Christ, phủ nhận thân vị và thần tính của Đức Thánh Linh [4].

  • Tà giáo dạy về một Đức Chúa Trời Mẹ.

Nếu một người đang ở trong Hội Thánh mà theo tà giáo, sau khi được khuyên dạy hai lần vẫn không từ bỏ tà giáo, thì Hội Thánh phải lập tức dứt thông công người ấy.

Nếu kẻ theo tà giáo không thuộc về Hội Thánh thì chúng ta làm đúng theo sự dạy dỗ của Tít 3:10-11:

10 Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì hãy tránh khỏi;

11 vì biết rằng người như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội, thì tự đoán phạt lấy mình.

Nếu kẻ theo tà giáo là nhân viên truyền giáo của các giáo hội đến gặp chúng ta để rao giảng tà giáo thì chúng ta phải làm đúng theo sự dạy dỗ của II Giăng 9-11:

9 Bất cứ ai nghịch lại, chẳng ở trong giáo lý của Đấng Christ, thì kẻ ấy không có Thiên Chúa. Còn ai ở trong giáo lý của Đấng Christ, thì người đó có cả Đức Cha lẫn Đức Con.

10 Nếu ai đến với các anh chị em mà không đem giáo lý ấy theo, thì chớ đón kẻ ấy vào nhà, và cũng đừng chào hỏi kẻ ấy.

11 Vì người nào chào hỏi kẻ ấy, tức là dự vào những việc ác của kẻ ấy.

Nếu kẻ theo tà giáo là người trong gia đình thì chúng ta cư xử với họ như cách chúng ta cư xử với người trong gia đình bị Hội Thánh dứt thông công, như đã trình bày trên đây.

Đức Thánh Linh và Người Bị Dứt Thông Công

Từ ngữ “dứt thông công” được dịch từ chữ a-na-them trong tiếng Hy-lạp:

Nếu người nào không yêu Đức Chúa Jesus Christ thì phải bị a-na-them! Ma-ra-na-tha.” (I Cô-rinh-tô 16:22)

Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them! Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị a-na-them!” (Ga-la-ti 1:8-9).

Có hai hình thức một người bị dứt thông công. Hình thức thứ nhất là người ấy bị chính Chúa dứt thông công, vì cứ sống trong tội mà không chịu ăn năn. Khải Huyền 3:16 chép:

Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.”

Người bị Chúa dứt thông công chắc chắn nhận biết Chúa không còn ở với mình và không còn nghe mình kêu cầu nữa. Thật ra, người ấy không còn cầu nguyện với Chúa, nếu có cầu nguyện thì chỉ là sự giả hình để người khác nghĩ rằng họ vẫn còn thuộc về Chúa.

Hình thức thứ nhì là người ấy bị Hội Thánh tại địa phương dứt thông công theo mệnh lệnh của Chúa trong Ma-thi-ơ 18:15-18 và I Cô-rinh-tô 5:9-13.

Một người có thể đã bị chính Chúa dứt thông công trước khi Hội Thánh tại địa phương dứt thông công người ấy.

Người bị Hội Thánh dứt thông công có thể không phục, không nhận rằng mình có tội, và vẫn tiếp tục thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa. Nhưng từ trong đáy lòng, người ấy bất an. Chính sự kiêu ngạo khiến cho người ấy không vâng phục Hội Thánh.

Bị dứt thông công tức là bị cắt ra khỏi thân thể của Chúa, bị cắt ra khỏi sự tương giao với Chúa. Vì thế, một người đã bị dứt thông công thì không còn Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của người ấy. Thân thể của người ấy sẽ bị ma quỷ tha hồ chiếm dụng mà sức riêng của người ấy không thể chống trả. Thánh Kinh nói rõ:

Về phần tôi, thân dầu xa cách mà tâm thần ở tại đó, đã phán xét kẻ làm ra việc đó như là tôi đã có mặt. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta, các anh em nhóm hiệp cùng tâm thần tôi, với năng lực của Đức Chúa Jesus Christ phó người như thế cho Sa tan, để phần xác thịt bị hủy hoại, mà tâm thần có thể được cứu trong ngày Đức Chúa Jesus.” (I Cô-rinh-tô 5:3-5).

Ma quỷ có thể nhập vào thân thể của người ấy mà thế gian gọi là bệnh tâm thần. Ma quỷ có thể giáng bệnh tật trên thân thể của người ấy hoặc khiến cho người ấy bị tai nạn. Người bị dứt thông công, dầu có bị ma quỷ khống chế, vẫn có thể ăn năn và được cứu rỗi. Nếu người ấy không ăn năn thì sẽ bị hư mất đời đời.

Người có tội kín giấu, Hội Thánh không biết, mà không ăn năn thì có thể bị Chúa sửa phạt bằng bệnh tật và thậm chí bằng sự chết như đã chép trong I Cô-rinh-tô 11:30. Nếu trước khi chết người ấy thật lòng ăn năn thì vẫn được cứu dường như qua lửa, nghĩa là không có sự ban thưởng nào. Nếu người ấy đến chết vẫn không ăn năn, thì sẽ bị hư mất đời đời.

I Cô-rinh-tô 5:3-5 ghi lại trường hợp Sứ Đồ Phao-lô dứt thông công một tín đồ phạm tội tà dâm trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. II Cô-rinh-tô 2:5-11 ghi lại sự kiện Sứ Đồ Phao-lô tiếp nhận trở lại người đã bị dứt thông công ấy, dựa trên sự ăn năn của người ấy.

Chính Đức Chúa Jesus Christ ban cho Hội Thánh quyền buộc tội và tha tội. Vì thế Hội Thánh có bổn phận, trách nhiệm, và thẩm quyền để dứt thông công bất cứ chi thể nào trong Hội Thánh có tội mà không ăn năn; đồng thời Hội Thánh cũng có thẩm quyền tha thứ và tiếp nhận lại người bị dứt thông công, nếu người ấy ăn năn:

Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho, thì tội sẽ được tha; còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó.” (Giăng 20:13).

Người thật lòng ăn năn thì được kết nối trở lại với Hội Thánh, được Đức Thánh Linh ngự trở lại vào trong thân thể, và được phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời. Nhưng mọi việc làm tốt lành trước đây của người ấy đều bị xóa hết, người ấy phải bắt đầu lại từ đầu trong sự hầu việc Chúa, để được ban thưởng:

Nhưng nếu kẻ công bình lìa bỏ sự công bình của mình, nếu nó phạm sự gian ác, nếu nó bắt chước mọi sự gớm ghiếc mà kẻ dữ tự làm, thì nó sẽ sống không? Không có một việc công bình nào nó đã làm sẽ được nhớ lại; vì cớ sự phạm pháp mà nó đã làm, và tội lỗi nó đã phạm, nên nó sẽ chết trong đó.” (Ê-xê-chi-ên 18:24).

Người Trong Hội Thánh Vẫn Kết Bạn với Người Đã Bị Dứt Thông Công

Nếu có người nào trong Hội Thánh vẫn kết bạn với người đã bị dứt thông công thì người ấy đã xem thường mệnh lệnh của Chúa, chống nghịch Lời Chúa. Nếu sau khi Hội Thánh khuyên giải mà người ấy không ăn năn, xưng tội với Chúa trước Hội Thánh, thì Hội Thánh cũng nên dứt thông công người đã cứng lòng, xem thường Lời Chúa. Ngoại trừ trường hợp những người có bổn phận, trách nhiệm gia đình và xã hội với người bị dứt thông công như đã trình bày trên đây.

Kết Luận

Là con dân Chúa, chúng ta phải tôn kính Lời Chúa, hết lòng và hoàn toàn vâng phục Lời Chúa, im lặng làm theo Lời Chúa như Áp-ra-ham ngày xưa. Chúng ta không thể tự cho mình là yêu thương hơn cả Đức Chúa Trời để nhân danh tình yêu mà không dứt thông công người trong Hội Thánh có tội mà không chịu ăn năn. Một chút men làm dậy cả đống bột (I Cô-rinh-tô 5:6). Hãy ghi nhớ câu chuyện A-can và thành A-hi (Giô-suê 7).

Ngày hôm nay, đang khi chúng ta còn sống trong thân thể xác thịt này, chúng ta nhìn thấy những sự giàu có, sang trọng, tiện nghi, vui thú của thế gian mà lòng chúng ta đã cảm thấy ưa thích. Nhưng so với phần thưởng mà Chúa sẽ ban cho chúng ta trong ngày Chúa trở lại, thì tất cả những vinh quang của thế gian ví như ánh sáng của một con đom đóm, còn sự vinh quang Chúa ban thưởng cho chúng ta ví như ánh sáng của mặt trời lúc cực sáng. Vì thế, chúng ta hãy giữ mình, đừng để cho một sự vui thú chóng qua nào của tội lỗi hoặc lòng tư vị khiến cho chúng ta mất hết những gì mình đã gây dựng trên bước đường theo Chúa. Không còn bao lâu nữa, Chúa sẽ hiện ra giữa chốn không trung, mang theo phần thưởng để thưởng cho mỗi con dân chân thật của Ngài, tùy theo mỗi việc họ đã làm.

Huỳnh Christian Timothy
22/08/2015

Ghi Chú

[1] http://www.timhieutinlanh.com/?p=3518

[2] http://timhieuthanhkinh.net/?p=1416

[3] http://www.timhieutinlanh.com/?p=3112

[4] Đọc và nghe các bài về Thiên Chúa tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=734

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible. Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.