1,308 views

Hỏi & Đáp: Lại Một Câu Hỏi về Sự Giữ Ngày Sa-bát Thứ Bảy

 HỎI:
 
Trong một bài viết trên mạng có phân đoạn sau:
 
[Trích nguyên văn bài viết, kể cả lỗi gõ chữ:] Giao Ước Mới là Giao Ước do Chúa Jesus lập với những ai tin nhận Ngài. Giao Ước Mới được lập bởi chính huyết của Chúa Jesus.
 
Như vậy, con cái Chúa tin ngày nay khi đã tin nhận Chúa Jesus đã đổ huyết ra trên thập giá để chuộc cho mình, tức là đã sống dưới Gao Ước Mới, là giao ước được lập bởi huyết của Chúa Jesus. Con Cái Chúa ngày nay không sống dưới Giao Ước Cũ.
 
Chúng ta đang sống dưới Giao Ước Mới, là Giao Ước TỐT HƠN Giao Ước Cũ.
 
Giao Ước Cũ, là Luật Pháp Môi-se được ban cho dân Y-sơ-ra-ên, chứ không phải cho Hội Thánh. Giao Ước Mới, bao gồm những giáo huấn, những tín lý trong Tân Ước, được Chúa Jesus ban cho Hội Thánh ngày nay.
 
Ngày hôm nay, nếu con cái Chúa tiếp tục giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy như dân Y-sơ-ra-ên khi xưa là tự đặt mình vào tình trạng làm nô lệ cho Luật Pháp, làm như vậy chẳng khác gì xem thường giá trị của Giao Ước được lập bởi huyết Chúa Jesus.
 
Con cái Chúa ngày nay được cứu và được chuộc bởi huyết của Chúa Jesus, nên đừng tự trói buộc mình vào Luật Pháp Cựu Ước, là luật dành cho dân Y-sơ-ra-ên… [Hết trích.]
 
Xin chú chỉ ra chỗ sai.

 ĐÁP:
 
Rõ ràng lập luận của người viết bài ấy là:
 
Giao Ước Cũ (Mười Điều Răn) lập ra với dân I-sơ-ra-ên nên ngày nay con dân Chúa sống trong Giao Ước Mới không cần phải vâng giữ luật pháp của Giao Ước Cũ, tức là Mười Điều Răn, điển hình là điều răn thứ tư, làm thánh ngày Sa-bát Thứ Bảy. Suy ra, toàn bộ Mười Điều Răn thuộc về Giao Ước Cũ, con dân Chúa ngày nay không cần giữ!
 
Hãy so sánh hai câu sau đây:
 
(1) Ngày hôm nay, nếu con cái Chúa tiếp tục giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy như dân Y-sơ-ra-ên khi xưa là tự đặt mình vào tình trạng làm nô lệ cho Luật Pháp, làm như vậy chẳng khác gì xem thường giá trị của Giao Ước được lập bởi huyết Chúa Jesus.
 
(2) Ngày hôm nay, nếu con cái Chúa tiếp tục giữ Mười Điều Răn như dân Y-sơ-ra-ên khi xưa là tự đặt mình vào tình trạng làm nô lệ cho Luật Pháp, làm như vậy chẳng khác gì xem thường giá trị của Giao Ước được lập bởi huyết Chúa Jesus.
 
Đó chính là điểm không đúng Thánh Kinh. Mối tương quan giữa Giao Ước Cũ và Mới được giảng giải rõ ràng tại đây: http://thanhoc.timhieutinlanh.com/cac-giao-uoc-cua-duc-chua-troi/
 
Lời của người viết bài ấy có bằng lời này của Đức Chúa Jesus Christ:
 
“Đừng tưởng rằng Ta đến để phá bỏ luật pháp hay những lời tiên tri. Ta đến, không phải để phá bỏ nhưng để làm cho trọn.” (Ma-thi-ơ 5:17)
 
Ngài làm trọn bằng cách nào?
  • Bằng cách chính Ngài vâng giữ trọn vẹn luật pháp.
  • Bằng cách Ngài gánh thay hình phạt của tội lỗi cho loài người để loài người có thể được tha tội, nếu ăn năn tội và tin vào sự chết chuộc tội của Ngài. Tội lỗi là vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Ăn năn tội là: Thôi! Ngưng! Không phạm tội nữa (nghĩa đen của chữ ăn năn là quay lại). Vậy, người tin Chúa rồi vẫn phạm điều răn thứ tư thì có phải là ăn năn hay không?
  • Bằng cách Ngài ban ân điển cho những ai tin Ngài để họ được hiệp một với Ngài, mà giữ trọn Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, điều răn mới của Ngài, cùng điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh.
Chính Đức Chúa Jesus Christ xác nhận:
 
“Vì thật vậy, Ta phán với các ngươi, cho đến khi trời và đất qua đi, cho đến khi mọi sự được trọn, một chấm hay một nét sẽ không qua đi trong luật pháp. Vậy, ai bỏ đi một trong những điều cực nhỏ nào trong những điều răn này, và dạy người ta làm như vậy, thì người ấy sẽ bị xưng là cực nhỏ trong Vương Quốc Trời; còn ai giữ và dạy người ta những điều ấy, thì sẽ được xưng là lớn trong Vương Quốc Trời.” (Ma-thi-ơ 5:18-19)
 
Ai giảng rằng: Con dân Chúa thời Tân Ước không sống dưới luật pháp nên không cần phải vâng giữ Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời thì người ấy giảng tà giáo. Những người tin Chúa trong thời bảy năm đại nạn, sau khi Hội Thánh được cất ra khỏi thế gian cũng vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Vậy, các điều răn của Đức Chúa Trời là các điều răn nào?
 
“Đây là sự nhẫn nại của các thánh đồ. Họ vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và {giữ} đức tin {trong} Đức Chúa Jesus.” (Khải Huyền 14:12)
 
Nếu Mười Điều Răn không còn hiệu lực trong thời Tân Ước thì tại sao khi Đức Chúa Trời phán xét toàn thế gian thì trên trời lại hiện ra Rương Giao Ước, mà chúng ta đã biết, trong Rương Giao Ước là hai bảng đá chứa Mười Điều Răn do chính ngón tay của Đức Chúa Trời viết ra. Chỉ có một cách hiểu duy nhất: Đức Chúa Trời phán xét toàn thế gian dựa trên Mười Điều Răn được viết trên hai bảng đá trong Rương Giao Ước. Nếu không, thì Đức Chúa Trời lấy tiêu chuẩn gì để phán tội toàn thế gian?
 
“Rồi, đền thờ của Đức Chúa Trời mở ra ở trên trời. Rương Giao Ước trong đền thờ của Ngài được thấy. Có những chớp nhoáng, những âm thanh và những sấm vang, cùng động đất và mưa đá lớn.” (Khải Huyền 11:19)
 
Con dân Chúa tin vào lý luận bẻ cong Lời Chúa hay tin vào Lời Chúa đã trình bày cách rõ ràng trong Thánh Kinh?
 
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy
12/02/2018