326 views

Các Điều Răn của Thiên Chúa

Các Điều Răn của Thiên Chúa

Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời
(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17)

Kính thưa Hội Thánh,

Tôi vừa hiệu đính bản “Các Điều Răn của Thiên Chúa” cho thật sát với nguyên ngữ Hê-bơ-rơ và Hy-lạp của Thánh Kinh. Từ nay, xin Hội Thánh cùng đọc bản hiệu đính này trong buổi nhóm của chúng ta. Xin Cám ơn Hội Thánh.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

Tải xuống phiên bản pdf:
https://od.lk/d/MV8xNzUwNDA2MTlf/CacDieuRanCuaThienChua.pdf

Tải xuống phiên bản Open Office:
https://od.lk/d/MV8xNzUwNDA2MjBf/CacDieuRanCuaThienChua.odt

Tải xuống phiên bản Microsoft Word:
https://od.lk/d/MV8xNzUwNDA2MjVf/CacDieuRanCuaThienChua.docx

 

1 Và Thiên Chúa đã phán mọi lời này, phán rằng:

2 Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, Đấng đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ra khỏi nhà nô lệ.

3 Trước mặt Ta, ngươi sẽ không có các thần khác.

4 Ngươi sẽ không làm tượng chạm và bất cứ hình dạng nào trong các tầng trời cao, và bất cứ hình dạng nào trong đất thấp, và bất cứ hình dạng nào trong nước dưới đất.

5 Ngươi sẽ không thờ lạy chúng nó. Ngươi sẽ không hầu việc chúng nó. Vì Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, là Thần hay ghen, phạt tội của tổ phụ trên các con cháu đến các đời thứ ba và đến các đời thứ tư, cho những kẻ ghét Ta;

6 và làm ơn đến nhiều ngàn đời cho những ai yêu Ta và giữ các điều răn của Ta.

7 Ngươi sẽ không lấy danh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi mà làm ra vô ích, vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chẳng kể vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm ra vô ích.

8 Hãy nhớ đến ngày Sa-bát để thánh hóa nó.

9 Ngươi sẽ lao động và làm hết công việc của mình trong sáu ngày;

10 nhưng ngày Thứ Bảy là ngày Sa-bát của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi sẽ không làm công việc gì: ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, và súc vật của ngươi, và khách ở trong các cửa của ngươi.

11 Vì trong sáu ngày, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu dựng nên các tầng trời và trái đất, biển và muôn vật. Ngài nghỉ vào ngày Thứ Bảy. Vậy nên, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban phước cho ngày Sa-bát và thánh hóa nó.

12 Hãy hiếu kính cha của ngươi và mẹ của ngươi, để những ngày của ngươi được dài ra trên vùng đất mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, ban cho.

13 Ngươi sẽ không phạm tội giết người.

14 Ngươi sẽ không ngoại tình.

15 Ngươi sẽ không trộm cắp.

16 Ngươi sẽ không nói chứng dối, nghịch kẻ lân cận của ngươi.

17 Ngươi sẽ không tham muốn nhà kẻ lân cận của ngươi. Ngươi sẽ không tham muốn vợ kẻ lân cận của ngươi, hoặc tôi trai, hoặc tớ gái, hoặc bò, hoặc lừa, hoặc bất cứ điều gì thuộc về kẻ lân cận của ngươi.

Điều Răn của Đức Chúa Jesus Christ
(Giăng 13:34)

Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy.

Điều Răn của Đức Thánh Linh
(Công Vụ Các Sứ Đồ 15:29)

Hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và tránh sự tà dâm.