1,069 views

Lời Chứng: Leon Cảm Ơn Chúa

Leon Nguyễn

Tải xuống bài viết này tại đây: https://od.lk/fl/MV8xMjY0OTcyMV8

Kính chào Hội Thánh của Đức Chúa Jesus Christ.

Leon muốn xin cảm tạ Chúa trong mùa Lễ Tạ Ơn này đã cho Leon tìm đến trang mạng www.timhieutinlanh.com.

Leon biết đến trang mạng này qua một người bạn đã chia sẽ với Leon một bài giảng của chú Tim vào khoảng tháng 8 năm 2016. Leon tin Chúa vào lúc tháng 5 năm 2016. Lúc Leon mới tin Chúa, Leon rất khao khát muốn học Thánh Kinh, nhưng Thánh Kinh rất khó hiểu đối với Leon. Leon thường xuyên cầu nguyện xin Chúa giúp Leon học Lời của Ngài theo ý muốn của Ngài, và Chúa đã giúp Leon, ban điều đó cho Leon qua việc Leon tải xuống nhiều bài giảng của chú Tim và bắt đầu nghe. Sau khi nghe bài giảng và cũng đọc Thánh Kinh cùng một lúc, Leon đã từ từ hiểu được Thánh Kinh.

Leon rất cảm ơn Chúa mùa Lễ Tạ Ơn này, bởi vì Chúa đã cho Leon có cơ hội tìm đến trang web này, và Chúa đã dùng chú Tim đưa Lời của Ngài đến con dân của Chúa một cách rất rõ ràng và dễ hiểu.

Năm nay và mùa Lễ Tạ Ơn này, Leon cảm tạ Thiên Chúa đã cho Leon quyền phép làm con cái của Ngài, đã cho Leon tìm được một Hội Thánh đầy tình yêu thương của Chúa Giê-su qua Paltalk phòng “Giang Thanh Kinh” và trang mạng www.timhieutinlanh.com.

Nguyện xin Chúa tiếp tục ban phước cho Hội Thánh của Ngài và đức tin anh em trong Hội Thánh được mạnh mẽ hơn.

Cảm tạ Chúa! A-men!

Leon Nguyễn
USA