5,628 views

Có Phải Người Đã Được Cứu Rỗi Thì Không Bao Giờ Bị Hư Mất?

Huỳnh Christian Timothy

Dẫn Nhập

Giáo lý “Tin Chúa Một Lần Được Cứu Vĩnh Viễn” [1] với ý nghĩa “người đã được cứu rỗi thì không bao giờ bị hư mất” là một tà giáo. Gọi là tà giáo bởi vì giáo lý này không đúng với Thánh Kinh. Chúng ta có thể tra tìm khắp trong Thánh Kinh mà không bao giờ gặp câu nào nói rằng, một người đã được cứu rỗi thì không bao giờ bị hư mất. Trái lại, Thánh Kinh cho biết, người nào đã được cứu rỗi mà trở về sống trong tội lỗi thì sẽ bị hư mất và bị hình phạt nặng hơn người không bao giờ tin nhận Chúa.

Sự Trọn Vẹn của Đức Chúa Cha

Thiên Chúa nói chung và Đức Chúa Cha nói riêng là trọn vẹn trong sự yêu thương, thánh khiết, và công chính. Ngài yêu thương trọn vẹn nên hy sinh Con Một của Ngài để cứu chuộc nhân loại. Ngài thánh khiết trọn vẹn nên không thể chấp nhận một chút tội lỗi nào. Ngài công chính trọn vẹn nên mọi tội lỗi phải bị hình phạt cách nghiêm khắc. Như vậy, làm sao chúng ta có thể nói rằng một Đức Chúa Trời trọn vẹn có thể bỏ qua nếp sống tội lỗi của những kẻ xưng mình là con dân của Ngài?

Thánh Kinh thường dùng hình ảnh quan hệ vợ chồng để nói đến quan hệ giữa Chúa và con dân của Ngài. Chúng ta hãy suy nghĩ về trường hợp sau đây:

Một người vợ ưa thích tà dâm, lén lút ngoại tình, rồi bị tình nhân gạt bán vào ổ điếm. Người chồng đi tìm vợ và bỏ tiền ra chuộc vợ về, tha thứ và phục hồi địa vị làm vợ cho người vợ bất trung đó. Nay, có thể nào người vợ nói rằng, vì chồng tôi yêu tôi, tha thứ cho tôi, tìm chuộc tôi về và tôi tin nhận tình yêu, sự tha thứ và sự cứu chuộc của chồng tôi, cho nên, từ nay, dầu tôi có thỉnh thoảng ngoại tình theo sự ưa thích tà dâm của tôi thì tôi cũng sẽ không mất địa vị làm vợ?

Thánh Kinh luôn luôn răn đe việc một người đã tin Chúa mà bội đạo, không trung tín sống theo Lời Chúa, thì sẽ bị hư mất đời đời. Được cứu rỗi là được Đức Chúa Trời ban cho địa vị công bình và năng lực từ Đức Thánh Linh để chọn lựa sống và làm theo Lời Chúa hoặc sống và làm theo xác thịt. Sống và làm theo Lời Chúa thì sẽ nhận được sự sống đời đời cùng với các phần thưởng ban cho, tùy theo các việc lành đã làm. Sống và làm theo xác thịt thì sẽ bị hư mất đời đời và bị hình phạt, tùy theo mỗi việc tội lỗi đã làm. Không hề có chuyện một người đã được cứu rỗi, nếu sống trong tội mà không ăn năn thì bị mất phần thưởng nhưng vẫn được hưởng sự sống đời đời. Không một chỗ nào trong Thánh Kinh nói rằng một người không ăn năn tội mà được sự sống đời đời.

Lẽ Thật của Lời Chúa

Thánh Kinh không dùng một vài câu mà dành ra nhiều phân đoạn để dạy rõ rằng: Một người đã tin Chúa, đã nếm biết quyền phép của đời sau (tức là đã được tái sinh và ban cho Thánh Linh), mà trở về sống trong tội thì sẽ bị hư mất đời đời. Dưới đây là những phân đoạn Thánh Kinh đó:

Ga-la-ti 5:19-21

Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng vương quyền của Thiên Chúa.

Ê-phê-sô 5:3-7

Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp vương quốc của Đấng Christ là Thiên Chúa. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dổ anh em; vì ấy là nhơn những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Vậy, chớ có thông đồng điều chi với họ hết.”

Phi-líp 3:17-19

Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy sự xấu hổ của mình làm vinh quang, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.”

Hê-bơ-rơ 6:4-8

Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Thánh Linh, Lời lành của Thiên Chúa, và năng lực của đời sau, nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Vả, một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà sanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ rạ, gai gốc, thì bị bỏ, và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt.”

Hê-bơ-rơ 10:26-31

Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi.Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót, huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi máu của giao ước, tức là máu mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đấng Thần Linh của ân điển, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Vì chúng ta biết Đấng đã phán rằng: Sự trả thù thuộc về Ta; Ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán. Lại rằng: Chúa sẽ xét đoán dân mình. Sa vào tay Thiên Chúa Hằng Sống là sự đáng kinh khiếp thay!”

II Phi-e-rơ 2

Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng, và Đạo thật vì cớ họ sẽ bị gièm pha.

Họ sẽ bởi lòng tham mình, lấy lời dối trá khoét anh em; nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ. Vả, nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét; nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước lụt phạt đời gian ác nầy, chỉ gìn giữ Nô-ê là thầy giảng đạo công bình, với bảy người khác mà thôi; nếu Ngài đã đoán phạt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, hủy phá đi khiến hóa ra tro, để làm gương cho người gian ác về sau; nếu Ngài đã giải cứu người công bình là Lót, tức là kẻ quá lo vì cách ăn ở luông tuồng của bọn gian tà kia, (vì người công bình nầy ở giữa họ, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình), thì Chúa biết cứu chữa những người tôn kính khỏi cơn cám dỗ, và hành phạt kẻ không công bình, cầm chúng nó lại để chờ ngày phán xét, nhứt là những kẻ theo lòng tư dục ô uế mình mà ham mê sự sung sướng xác thịt, khinh dể quyền phép rất cao. Bọn đó cả gan, tự đắc, nói hỗn đến các bậc tôn trọng mà không sợ, dẫu các thiên sứ, là đấng có sức mạnh quyền phép hơn chúng nó, còn không hề lấy lời nguyền rủa mà xử đoán các bậc đó trước mặt Chúa.

Nhưng chúng nó cũng như con vật không biết chi, sanh ra chỉ làm thú vật để bị bắt mà làm thịt, hay chê bai điều mình không biết, rồi chết đi như con vật, dường ấy chúng nó lãnh lấy tiền công về tội ác mình. Chúng nó lấy sự chơi bời giữa ban ngày làm sung sướng, là người xấu xa ô uế, ưa thích sự dối trá mình đang khi ăn tiệc với anh em; cặp mắt chúng nó đầy sự gian dâm, chúng nó phạm tội không bao giờ chán, dỗ dành những người không vững lòng, chúng nó có lòng quen thói tham dục: ấy là những con cái đáng rủa sả. Chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường của Ba-la-am, con trai Bô-sô, là kẻ tham tiền công của tội ác; nhưng người bị trách về sự phạm tội của mình, bởi có một con vật câm nói tiếng người ta, mà ngăn cấm sự điên cuồng của người tiên tri đó.

Ấy là những suối không nước, những đám mây bị luồng gió mạnh đưa đi và sự tối tăm mờ mịt đã để dành cho chúng nó. Chúng nó dùng những lời văn hoa hư đản, đem những điều ham muốn của xác thịt và điều gian dâm mà dỗ dành những kẻ mới vừa tránh khỏi các người theo đường lầm lạc; chúng nó hứa sự tự do cho người, mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát; vì có sự chi đã thắng hơn người, thì người là tôi mọi sự đó.

Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Đấng Giải Cứu chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.”

Ngoài ra, chính Đức Chúa Jesus Christ là Đấng chịu chết để chuộc tội cho nhân loại, cũng đã nhiều lần cảnh cáo các môn đồ qua những lời phán dạy và các ngụ ngôn:

Ngụ Ngôn về Muối

Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chơn” (Ma-thi-ơ 5:13).

Số Phận Những Kẻ Nhân Danh Chúa Làm Nhiều Phép Lạ Nhưng Không Làm Theo Lời Chúa

Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào Vương Quốc Trời đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỷ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi những kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta” (Ma-thi-ơ 7:21-23)!

Ngụ Ngôn về Đầy Tớ Không Thương Xót

Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha Ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy”  (Ma-thi-ơ 18:35).

Ngụ Ngôn về Tiệc Cưới

Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, thì phán cùng người rằng: Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: Hãy trói tay chơn nó lại, và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn(Ma-thi-ơ 22:11-14).

Ngụ Ngôn về Đầy Tớ Bất Trung

Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy! Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình. Nếu, trái lại, là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng: Chủ ta đến chậm, bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình, và ăn uống với phường say rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng (Ma-thi-ơ 24:45-51).

Ngụ Ngôn về Các Nữ Đồng Trinh

Chặp lâu, những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng: Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi! Nhưng người đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu” (Ma-thi-ơ 25:11-12).

Ngụ Ngôn về Các Ta-lâng

Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng(Ma-thi-ơ 25:30).

Số Phận Những Kẻ Không Có Lòng Thương Xót

Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi Ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Vì Ta đã đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi không mặc cho Ta; Ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Đến phiên các ngươi nầy bèn thưa lại rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa, hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy, ấy là các ngươi cũng không làm cho Ta nữa. Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời” (Ma-thi-ơ 25:41-46).

Ngụ Ngôn về Gốc Nho và Các Nhánh Nho

Ta là gốc nho thật; và Cha Ta là người trồng nho. Mỗi nhánh trong Ta mà không kết quả, thì chính Ngài chặt bỏ nó; và Ngài tỉa sửa từng nhánh nào kết quả, để nó được sai trái hơn… Nếu ai chẳng cứ ở trong Ta, thì bị ném ra ngoài, như một nhánh và bị khô đi; và người ta gom chúng lại, ném vào trong lửa, thì nó cháy” (Giăng 15:1-2, 6).

Lời Kêu Gọi và Cảnh Cáo Các Hội Thánh

Vậy, hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu. Hãy cải hối và làm những việc ban đầu; nếu không, Ta sẽ mau chóng đến với ngươi và sẽ cất chân đèn ngươi khỏi chỗ nó, trừ khi ngươi cải hối” (Khải Huyền 2:5).

Ta đã cho nó thời gian để cải hối sự tà dâm nó mà nó chẳng chịu cải hối. Này, Ta sẽ quăng nó trên giường đau đớn và quăng những kẻ phạm tà dâm với nó vào cơn hoạn nạn lớn, trừ khi chúng cải hối những việc làm của chúng. Ta sẽ diệt con cái nó bằng sự chết và tất cả các Hội Thánh sẽ biết rằng: Ta là Đấng dò xét tâm can và sẽ báo cho mỗi các ngươi tùy theo những việc làm của các ngươi” (Khải Huyền 2:21-23).

Ta biết những việc làm ngươi. Ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì các ngươi lạnh hoặc nóng! Vì ngươi hâm hẫm, không lạnh cũng không nóng, Ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệng Ta” (Khải Huyền 3:15-16).

Sự Dối Trá của Sa-tan

Các giáo sư giả, giảng dạy tà giáo “Người đã được cứu rỗi thì không bao giờ bị hư mất” bẻ cong ý nghĩa của một số câu Thánh Kinh để phục vụ cho mục đích gạt người của họ. Dưới đây là một số câu điển hình:

Giăng 10:28-29

Giăng 10:28-29 chép: “Ta ban cho chúng sự sống đời đời; chúng chẳng hư mất đời đời; và chẳng ai giựt chúng khỏi tay Ta. Cha Ta là Đấng lớn hơn hết đã ban chúng cho Ta, và chẳng ai có thể giựt chúng khỏi tay Cha Ta.” Khi đặt câu nói này của Chúa trong văn mạch thì chúng ta thấy chữ “chúng” trong hai câu này thay thế cho chữ “các chiên Ta” trong câu 27 trước đó: “Các chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng, và chúng theo Ta.”

Thế nào là “chiên của Chúa?” Chiên của Chúa nghe tiếng Chúa, tức là vâng theo mọi lời phán của Chúa như con cái nghe theo cha mẹ là con cái vâng theo mọi lời dạy của cha mẹ. Chiên của Chúa được Chúa biết đến chứ không phải như những kẻ không làm theo Lời Chúa nhưng cứ nhân danh Chúa nói tiên tri, trừ quỷ, và làm nhiều phép lạ mà Chúa phán với họ rằng: “Ta không biết các ngươi bao giờ” (Ma-thi-ơ 7:21-23). Chiên của Chúa theo Chúa, tức là sống theo Ngài, làm theo như Ngài đã làm, là vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời (I Giăng 2:3-6), là từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Chúa mỗi ngày (Lu-ca 9:23).

Trong câu 26 Chúa phán: “Nhưng các ngươi không tin Ta, vì các ngươi chẳng phải là chiên của Ta,” đã cho chúng ta thấy rõ, chỉ những ai có đức tin nơi Chúa mới là chiên của Chúa, và được Chúa ban cho sự sống đời đời, chẳng hư mất bao giờ. Có đức tin nơi Chúa tức là “hiểu biết, công nhận và làm theo mọi lời Chúa phán.”

Để được làm chiên của Chúa, trở nên con cái của Đức Chúa Trời và ở lại trong địa vị con cái của Đức Chúa Trời thì một người phải vâng lời Chúa mà ra khỏi nếp sống tội lỗi. II Cô-rinh-tô 6:17-18 chép:

Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi: Ta sẽ làm Chúa các ngươi, các ngươi làm con trai con gái Ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.”

Chính sự kiện đã ra khỏi nếp sống tội hay vẫn còn ở trong nếp sống tội là bông trái và ấn chứng rằng một người có hay không có sự cứu rỗi.

I Cô-rinh-tô 3:14-15

I Cô-rinh-tô 3:14-15 chép: “Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.” Trước hết, chúng ta cần đặt hai câu Thánh Kinh này vào trong văn mạch của nó, bắt đầu từ câu 9 và chấm dứt ở câu 15.

9 Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa; anh em là ruộng Thiên Chúa cày, nhà Thiên Chúa xây.
10 Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nên như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó.
11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jesus Christ.
12 Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy,
13 thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra.
14 Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình.
15 Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.

Đoạn Thánh Kinh này nói đến nếp sống Đạo của một người đã tin nhận Chúa trong công tác xây dựng Hội Thánh của Chúa. Câu 9 nói đến “anh em là nhà của Đức Chúa Trời xây” là nói đến Hội Thánh vì Thánh Kinh gọi Hội Thánh là nhà của Đức Chúa Trời (I Ti-mô-thê 3:15). Câu 10 nói đến sự Sứ Đồ Phao-lô thành lập nền tảng cơ bản của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô và các tín đồ tại Cô-rinh-tô có bổn phận tiếp tục xây dựng Hội Thánh trên nền tảng đó. Câu 11 nhấn mạnh nền tảng của Hội Thánh là Đấng Christ. Câu 12 so sánh việc xây dựng Hội Thánh của các tín đồ với các vật liệu khác nhau, từ các vật liệu quý như vàng, bạc, bửu thạch đến các vật liệu tầm thường như gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Tất cả đều là những vật liệu có thể dùng trong sự xây cất nhưng sự tốt đẹp và mức độ bền vững khác nhau. Câu 13 cho biết sẽ có một ngày giá trị các vật liệu dùng để xây dựng Hội Thánh bị thử nghiệm. Sự thử nghiệm đó là công bình và nghiêm khắc. Công bình vì mỗi vật liệu đều được thử nghiệm cùng một cách là đưa qua lửa. Lửa tiêu biểu cho sự thánh khiết của Thiên Chúa và tiêu biểu cho sự thử nghiệm nghiêm khắc. Lửa thiêu đốt các tạp chất, nếu có, lẫn lộn trong các vật liệu quý và thiêu hủy các vật liệu rẽ tiền. Câu 14 nói đến phần thưởng dành cho những người đã dùng các vật liệu quý mà xây dựng Hội Thánh, vì việc làm của họ còn lại cho đến đời đời. Câu 15 nói đến những người xây dựng Hội Thánh bằng các vật liệu tầm thường sẽ không có phần thưởng, vì việc làm của họ không còn lại, dầu vậy, họ vẫn được cứu vì họ thật lòng từ bỏ tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Phân đoạn Thánh Kinh này không hề dạy rằng những người dùng vật liệu tầm thường để xây dựng Hội Thánh là những người sống trong tội.

Lấy Lu-ca 21:1-4 để làm thí dụ về việc dâng hiến tiền bạc trong công việc xây dựng Hội Thánh, chúng ta sẽ thấy hai đồng tiền của một người đàn bà góa nghèo chính là “vàng, bạc, bửu thạch” còn vô số tiền dâng hiến của những người giàu có chỉ là “gỗ, cỏ khô, rơm rạ.” Một bên “đã dâng hết của mình có để nuôi mình,” còn một bên “lấy của dư mình mà làm của dâng.” Người đời chúng ta còn biết nói: “Cách cho hơn của cho,” Vậy thì, việc Đức Chúa Trời ban thưởng cho người đàn bà góa đã dâng hết của nuôi mình lên Ngài và không ban thưởng gì cho những người giàu có dâng của dư lên Ngài là điều công bình vậy. I Cô-rinh-tô 3:14-15 tuyệt đối không hề dạy rằng: “Người đã được cứu rỗi thì không bao giờ bị hư mất.”

I Cô-rinh-tô 5:5

I Cô-rinh-tô 5:5 chép: “rằng, một người như thế phải phó cho quỷ Sa-tan, để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Jesus.” Các giáo sư giả dạy rằng, người đã tin Chúa rồi, nếu có tội mà không ăn năn, nghĩa là cứ tiếp tục sống trong tội, thì dù cho có bị cắt đứt ra khỏi Hội Thánh, bị Sa-tan hủy hoại thân xác trong đời này, nhưng khi Chúa đến thì người ấy vẫn được cứu. Nếu đúng như vậy thì Đức Chúa Jesus Christ không cần phải đến thế gian để chết chuộc tội cho loài người; vì một người có thể được cứu nếu thân xác bị Sa-tan hủy hoại! Như vậy, dưới trời ngoài danh của Đức Chúa Jesus Christ ra còn có danh Sa-tan để khiến cho một người được cứu!

Ý nghĩa của I Cô-rinh-tô 5:5 là: mục đích sự cắt đứt một người ra khỏi Hội Thánh và để mặc cho Sa-tan hủy hoại thân xác của người ấy, là để dẫn người ấy đến sự ăn năn như Thánh Kinh đã nói rõ trong Rô-ma 2:4. Nếu người ấy không ăn năn thì người ấy vẫn bị hư mất. Mục đích sự chết của Đức Chúa Jesus Christ là để những ai ăn năn tội thì được cứu, nhưng những ai không ăn năn tội thì đương nhiên vẫn bị hư mất đời đời. Chúng ta không thể nói rằng, Đức Chúa Jesus nhập thế làm người, chịu chết thay cho nhân loại tội lỗi, hầu cho nhân loại tội lỗi được cứu khỏi sự hư mất trong ngày phán xét, thì có nghĩa là: dù cho có ai không ăn năn tội, người ấy vẫn được cứu.

I Cô-rinh-tô 11:32

I Cô-rinh-tô 11:32 chép “Song khi chúng ta bị Chúa xét đoán, thì bị Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian” là nói đến sự sửa phạt dẫn đến sự ăn năn. Nghĩa là: Chúa sửa phạt con dân Chúa để họ ăn năn tội, để họ được Ngài tha thứ và làm cho họ sạch mọi điều gian ác, nhờ đó, họ thoát khỏi bản án hư mất đời đời trong hồ lửa như người không tin Chúa. Câu này hoàn toàn không có nghĩa, một người phạm tội, sau khi bị Chúa sửa phạt mà vẫn không ăn năn, thì cũng không bị hư mất. Rô-ma 2:4-12 giải thích rõ ràng thái độ của Đức Chúa Trời đối với những kẻ không chịu ăn năn tội, dầu họ biết hay không biết Lời Chúa:

Hay là: ngươi xem thường chính sự giàu có của lòng nhân từ, chịu đựng, và nhẫn nại của Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời dẫn ngươi đến sự cải hối?Nhưng, theo như sự cứng cỏi và lòng không cải hối của ngươi, ngươi dồn chứa cho chính mình sự thịnh nộ trong ngày thịnh nộ và phơi bày sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời, Đấng sẽ trả cho mỗi người tùy theo những việc làm của họ. Thật vậy, những ai bởi sự bền lòng làm lành, tìm kiếm sự vinh quang, sự tôn trọng, và sự chẳng hề chết, thì được sự sống đời đời. Nhưng cơn giận và sự thịnh nộ thật dành cho những ai bởi lòng toan tính và không vâng phục lẽ thật mà vâng phục sự không công bình. Sự hoạn nạn và khốn khổ trên mỗi linh hồn của người làm việc dữ, thuộc về dân Do-thái trước và thuộc về cả dân Hy-lạp. Nhưng sự vinh quang, sự tôn trọng, và sự bình an cho mỗi người làm việc lành, cho dân Do-thái trước và cho cả dân Hy-lạp. Vì trước Đức Chúa Trời, Ngài không thiên vị. Vì hễ ai không luật pháp mà phạm tội, thì họ sẽ không luật pháp mà hư mất. Hễ ai trong luật pháp mà phạm tội, thì họ sẽ bị phán xét bởi luật pháp.”

Vì sự sửa phạt của Chúa nhằm dẫn kẻ có tội đến sự ăn năn để khỏi bị án làm một với người thế gian, cho nên, nếu kẻ bị sửa phạt mà không chịu ăn năn thì vẫn sẽ bị hư mất như người thế gian.Lời phán của Chúa trong Ma-thi-ơ 18:17 dạy cho Hội Thánh cách đối xử với kẻ có tội mà không chịu ăn năn như sau: “Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hăy cáo cùng Hội Thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội Thánh, thì hăy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy.” Đó là biện pháp sửa phạt cuối cùng để cho kẻ có tội vì sự đau khổ bị dứt ra khỏi Hội Thánh mà chịu ăn năn tội.

Trong I Cô-rinh-tô 11:30 liệt kê ra các mức độ khác nhau trong sự Chúa sửa phạt kẻ có tội: “Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm, và có lắm kẻ ngủ.” Chúng ta có thể tin rằng, khi một người tin Chúa phạm tội, Chúa sẽ dùng tật nguyền hoặc đau ốm để sửa phạt, hầu cho người ấy ăn năn tội. Nếu người ấy vẫn không chịu ăn năn tội thì Chúa sẽ cất đi mạng sống của người ấy, và người ấy chỉ còn chờ ngày sống lại để chịu chung án phạt với người thế gian.

Tất cả những ai xưng mình là môn đồ của Chúa, là con dân của Chúa mà vẫn sống trong tội và tin rằng: “Một người đã được cứu rỗi thì không bao giờ bị hư mất,” là đã để cho Ma Quỷ, các giáo sư giả lường gạt mình và tự mình cũng gạt lấy chính mình. Lời phán sau đây của Chúa dành cho họ: “Sao các ngươi gọi Ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời Ta phán” (Lu-ca 6:46)? Lời phán của Chúa dành cho tất cả những ai tin nhận sự cứu rỗi của Ngài là: “Hãy đi, đừng phạm tội nữa” (Giăng 8:10)!

Lời của Chúa được ghi lại trong Khải Huyền 3:5: “Kẻ nào thắng, kẻ ấy sẽ được mặc áo trắng và Ta sẽ không xóa tên người khỏi Sách Sự Sống nhưng sẽ xưng tên người trước Cha Ta và trước các thiên sứ của Ngài,” hàm ý kẻ nào không thắng sẽ bị chính Đức Chúa Jesus Christ xóa tên khỏi Sách Sự Sống!

Tôi kêu gọi những người tin vào tà giáo “Một người đã được cứu rỗi thì không bao giờ bị hư mất,” hãy suy ngẫm lời phán sau đây của Đức Thánh Linh:

Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Đấng Thần Linh, sẽ bởi Đấng Thần Linh mà gặt sự sống đời đời” (Ga-la-ti 6:7-8).

Kết Luận

Những kẻ đưa ra tà thuyết “Tin Chúa Một Lần Được Cứu Vĩnh Viễn” và những kẻ tin vào tà thuyết này là những người không thật lòng tin Chúa. Họ chỉ muốn sống trong tội lỗi, làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt mà không muốn bị hình phạt. Vì thế, họ cho rằng Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian chịu hình phạt thay cho họ để họ có thể tha hồ phạm tội mà không bị hư mất, chỉ cần họ mở miệng ra nói rằng họ tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Họ quên rằng, Đức Chúa Jesus Christ chịu chết để cứu họ ra khỏi tội chứ không phải để cho họ cứ ở trong tội. Họ cũng quên rằng, điều kiện để được cứu rỗi là phải ăn năn tội, tức là chịu từ bỏ tội.

Đức Thánh Linh chỉ được ban cho những ai vâng lời Chúa:

Còn chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy” (Công Vụ Các Sứ Đồ 5:32).

Sự cứu rỗi đời đời chỉ dành cho những ai vâng lời Chúa:

Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lờibởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài(Hê-bơ-rơ 5:8-9).

Sự an ninh đời đời trong ơn cứu rỗi chỉ dành cho những ai thật lòng ăn năn tội, từ bỏ tội, nghe theo Chúa, sống theo Chúa, chứ không phải cho những kẻ ngoài miệng thì nói tin Chúa nhưng trong lòng thì cứ chú về tội lỗi và sống một nếp sống không vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời.

Những kẻ mà trong lòng chỉ nghĩ đến những việc tội lỗi và tìm cách để phạm tội thì ngay cả lời cầu nguyện Chúa cũng không nghe, làm gì có chuyện những kẻ ấy được cứu rỗi, được sống đời đời?

Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi” (Thi Thiên 66:18).

Số phận của những người tin Chúa mà vẫn sống trong tội là:

  • không thể khiến họ lại ăn năn nữa”
  • không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch”
  • đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt”
  • số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu”

Nguyện mỗi con dân Chúa chỉ nương cậy vào lẽ thật rõ ràng của Lời Chúa thay vì tin vào các tư tưởng thần học nghịch Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt mỗi con dân Chúa vào trong lẽ thật của Lời Chúa, hầu cho, họ không bị Ma Quỷ mạo làm thiên sứ sáng láng và các tôi tớ của nó lường gạt mà bị diệt vong (II Cô-rinh-tô 11:14-15). A-men!

Huỳnh Christian Timothy
29.09.2012

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
http://www.mediafire.com/view/?58g7swnm8mxwm95

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống MP3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDAzNjFf/11407_CoPhaiNguoiDaDuocCuuRoi.mp3

Xin đọc bài “Đức Tin Thể Hiện Qua Việc Làm” trước khi đọc bài này.
Đọc trên mạng: http://thanhoc.timhieutinlanh.net/node/295
Tải xuống: http://www.mediafire.com/view/?b5257uv6j575w3b

Ghi Chú

[1] Trong tiếng Anh là “Once Saved Always Saved.”


Copyright Notice: All Rights Reserved © 2012 Vietnamese Christian Mission Ministry.
Thông Báo Tác Quyền: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức nhưng xin giữ đúng nguyên văn, kể cả thông báo về tác quyền này.