3,733 views

Hỏi & Đáp: Côn Trùng Có Bốn Chân Hay Sáu Chân?

Huỳnh Christian Timothy

Hỏi:

Lê-vi Ký 11:20-23 chép:

20 Hễ côn trùng nào hay bay, đi bốn cẳng, thì các ngươi hãy lấy làm gớm ghiếc.

21 Nhưng trong loại côn trùng nào hay bay và đi bốn cẳng, các ngươi được ăn con nào có cẳng đặng nhảy trên đất;

22 là con cào cào tùy theo loại nó, con ve tùy theo loại nó, châu chấu tùy theo loại nó, con dế tùy theo loại nó.

23 Các loài côn trùng khác hay bay và có bốn cẳng, thì các ngươi phải lấy làm gớm ghiếc.

Trong khi đó, từ điển định nghĩa:

“Côn trùng thực sự (mà được phân loại vào lớp côn trùng) có các đặc điểm sau: thứ nhất, cơ thể của một thành trùng (cá thể trưởng thành của loài) phải phân thành 3 phần tất cả: đầu, ngực và bụng. Thứ hai, thành trùng phải có tất cả ba đôi chân được gắn vào các đốt ngực, hai đôi râu (ăngten) trên đầu, và phần bụng được phân chia thành nhiều đốt (≤11 đốt). Phần lớn (không phải tất cả) côn trùng trưởng thành đều có cánh.” [http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4n_tr%C3%B9ng]

Xin hỏi:

Có phải Thánh Kinh không chính xác về sinh vật học?

Đáp:

Trước hết, chúng ta cần hiểu rằng, Thánh Kinh không dùng thuật ngữ “côn trùng” như chúng ta dùng trong môn sinh vật học và các bản dịch Thánh Kinh ngày nay. Thánh Kinh chỉ nói là “loài có cánh, tụ tập thành bầy, đi trên bốn chân.

Thánh Kinh không hề nói: “côn trùng là loài có bốn chân;” mà Thánh Kinh nói: “loài nào có cánh, đi trên bốn chân.”

Xem Lê-vi Ký 11:20 trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ dưới đây:

Lev 11:20

כלH3605 (mỗi một) שׁרץH8318 (tụ tập thành bầy) העוףH5775 (có cánh) ההלךH1980 (đi) עלH5921 (trên)ארבעH702 (bốn)שׁקץH8263 (ô uế)הוא׃H1931 (nó)

Dịch sát nghĩa: “Mỗi một loài nào tụ tập thành bầy, có cánh, đi trên bốn chân, thì nó là ô uế.”

Côn trùng có thể có sáu hay nhiều chân, nhưng Lê-vi Ký 11:20-23 chỉ đề cập đến những loài vật có cánh và đi trên bốn chân, còn hai chân khác không được dùng để đi, nhưng được dùng cho chức năng khác, như bắt mồi hoặc búng nhảy.

Trong số những loài vật có sáu chân, có loài chỉ đi trên bốn chân trước và dùng hai chân sau để nhảy, như cào cào, được Thánh Kinh gọi là loài tinh sạch; hoặc chỉ đi trên bốn chân sau và dùng hai chân trước để bắt mồi, như ngựa trời, được Thánh Kinh gọi là loài không tinh sạch.

Lê-vi Ký 11:20-23 không hề nói: côn trùng chỉ có bốn chân; mà chỉ nói: loài vật nào đi trên bốn chân và búng nhảy, hoặc loài vật nào đi trên bốn chân mà không búng nhảy.

Như vậy, không phải Thánh Kinh không chính xác về sinh vật học, mà là người nêu lên câu hỏi đã không đọc kĩ Thánh Kinh.

 

Huỳnh Christian Timothy
20.12.2013

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDgyNjY5X29rUkp1