991 views

Đối Diện Sự Cám Dỗ

Tiếng Việt – bấm vào nối mạng dưới đây để đọc tiếp:
http://www.vi.grace-jay.net/doi-dien-su-cam-do/

Suốt trong đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ kinh nghiệm rất nhiều sự cám dỗ. Những sự cám dỗ được dùng để thử nghiệm đức tin của chúng ta. Ma quỷ cám dỗ chúng ta để chứng minh với Đức Chúa Trời rằng, đức tin của chúng ta là yếu đuối. Đức Chúa Trời cho phép chúng ta bị cám dỗ để chúng ta biết và thể hiện đức tin của chúng ta. Đức Chúa Trời là công chính, vì thế Ngài không để cho chúng ta kinh nghiệm một sự cám dỗ nào mà chúng ta không thể vượt qua. Tuy nhiên, Sa-tan muốn chúng ta thất bại, vì thế nó sẽ cám dỗ chúng ta.

English – click the following link to continue your reading:
http://www.grace-jay.net/facing-temptation/

Throughout our lives, we will experience a multitude of temptations. Temptations are used to test our faith. Devils tempt us in order to prove to God that our faith is weak. God allows us to be tempted in order for us to know and show our faith. God is righteous, so He would not let us experience a temptation that was impossible for us to overcome. However, Satan wants us to fail, so he will tempt us.